GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů


Já, níže podepsaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, mobil, email; dále kontaktní údaje na rodiče v podobě emailu a telefonu) správcem:


Název (spolku):

NA HRADECKÉM KOPEČKU z.s.

IČO: 227 13 301
Sídlo: Hradec Králové
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové L 8282
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

1)

k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku.

2)

předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;

b) pro marketingové a informační účely:

1)

vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;

2)

zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon)


Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

1)

kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,

2)

vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,

3)

vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,

4)

žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,

5)

žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,

6)

žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,

7)

vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,

8)

nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,

9)

mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.